برچسب: ایراد هارد

سخت افزار
محمدرضا کاوسی

هارد و عوامل خرابی آن

1- ضربه خوردن به هارد2- گرفتن گرمای زیاد روی هارد3- عملیات ناشی از نرم افزار نشانه های خرابی هارد گوشی: 1- از طریق جریان کشی2-

ادامه مطلب »