دسته‌بندی: فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی
محمدرضا کاوسی

کارگاه ساحل همراه

آشنایی با محیط کارگاه ها و تجهیزات فنی آموزشگاه