پیش ثبت نام در دوره های آموزشی

نکته مهم :  این فرم ، فرم پیش ثبت نام است در واقع با تکمیل این فرم برای شما در آموزشگاه جا رزرو میشود…

ثبت نام نهایی بعد از دریافت مبلغی از شهریه در آموزشگاه انجام میشود..!

شرایط و تعهدات

تعهدات کارآموز :
الف) از تاریخ تنظیم این قرارداد به بعد در صورتی که کارآموز بهر دلیل یا علت از تحصیل در آموزشگاه و شرکت در کلاس های آن منصرف با بهر بهانه ، عذر و جهتی ، توانایی و امکان شرکت در کلاس ها را ( قبل یا بعد از شروع دوره ) از دست بدهد ، هیچ وجهی از شهریه دریافتی توسط آموزشگاه به کارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب این قرارداد اختیار خواهد داشت که بهرگونه درخواست استرداد شهریه ( بهر صورتی که مطرح شود ) ترتیب اثر ندهد.

ب) در صورتی که کارآموز عمدا یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی و غیره خسارات سخت افزاری ، تجهیزات ، لوازم اندازه گیری ، تابلوهای آموزش ، ابزار ، ساختمان و سایر وسایل یا اموال آموزشگاه وارد کند موظف است خسارات را ( مطابق تشخیص و برآورد آموزشگاه ) ظرف حداکثر یک هفته جبران نماید .

ج) کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هر گونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی ، اهداف و شئونات آموزشگاه مغایرت داشته باشد جدا خودداری نماید .

د) کارآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی ، اخلاق و شئون اسلامی را در محیط آموزشگاه دقیقا آموزشگاه رعایت نماید.

هـ) ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز ( که در برگه های آمار حضور و غیاب کلاس مربوطه منعکس و درج می شود ) اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور می شود و آموزشگاه تعهدی مبنی بر جبران آنها نخواهد داشت . در صورتی که میزان غیبت از 3 جلسه متوالی و یا متجاوز از 15/1 کل تعداد جلسات دوره
( بطور متناوب ) شود آموزشگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را ( بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی ) ملغی نماید .

و) کارآموز می باید رأس ساعت شروع و محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پایان جلسات درسی روزانه ، محوطه آموزش نموده و از هر گونه رفتار سوء و یا هرگونه بی انضباطی و اختلال در کلاس ها یا کارگاه ها خودداری نماید.

ز) کارآموز بایستی هر گونه نظریات ، پیشنهادات و انتقادات اصولی خود را بطور فردی و در خارج از کلاس یا کارگاه های آموزشی مدیر آموزشگاه مطرح نماید و از القا خواسته خود به کارآموزان دیگر جدا پرهیز نماید .

ح) کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده می شود را انجام داده و مطالب آموزشی تدریسی ، مطالعه و فراگیری نماید و از طرح سئوالات بی محتوی و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز نماید.

ت) سایر مقررات پذیرش و ثبت نام ، شرایط و نحوه اجرای برنامه آموزشی ، مقررات کار در کارگاه و آزمون جدا از مطالب ها قرارداد به اطلاع و تایید کارآموز رسیده یا می رسد ، جزو لاینفک تعهدات مشمول این قرارداد محسوب و بر ذمه کارآموز است .

ی ) در صورتی که کارآموز ، به تشخیص آموزشگاه به هر یک از تعهدات فوق عمل ننماید ، آموزشگاه می تواند بدون استرداد شهریه پرداخت شده توسط کارآموز ، از ادامه تحصیل و حضور وی در آموزشگاه ممانعت کرده و این قرارداد را فسخ نماید و هر کارآموز موجب تضییع وقت آموزشگاه یا وارد شدن خساراتی بیش از مبلغ این قرارداد ( یا باقیمانده آن ) شد . موظف به جبران آن است .

تعهدات آموزشگاه :
الف) آموزشگاه تا پایان مدت این قرارداد موظف به اجرای موضوع قرارداد ( آموزش ) می باشد.

     تبصره : در صورتیکه بهر علت آموزشگاه ناچار شود قبل از خاتمه مدت قرارداد و بیش از اجرای کامل موضوع قرارداد بدون توافق کارآموز دروه آموزشی مربوطه را به مدتی بیشتر از یک ماه متوالی تعطیل نماید در صورت درخواست کاراموز آموزشگاه موظف است ایامی که کارآموز در کلاس حضور یافته است را ( به نسبت کل جلسات و مبلغ موضوع قرارداد ) محاسبه نموده و مبلغ ……… ریال ( بالاسری و ثبت نام ) را به آن افزوده و این مبلغ را از کل شهریه دریافت شده از کارآموز کسر نموده و باقیمانده را به کارآموز تسویه حساب به عمل آورد. در این صورت کلیه تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر از هر لحاظ منتفی شده و این قرارداد ملغی خواهد شد .

ب ) در صورتی که موضوع این قرارداد جز و استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای ( وسایر مراجع ) بوده و کارآموز واجد شرایط در آزمون نهایی اخذ گواهینامه رسمی باشد، آموزشگاه موظف است در صورت تقبل هزینه های قانونی متعلقه توسط کارآموز برگزاری آزمون به مراجع فوق الذکر معرفی نماید .